• فروشگاه عرش نور
برق و روشنایی
  آقای علی خطاپوش
  0711-2323316-7
  0711-2323316-7
 
www.sootara.ir
(0)
شیراز, چهارراه گمرک، مشیر نو غربی، مقابل اداره دامپزشکی
عرضه کننده انواع پایه و چراغهای پارکی و خیابانی

نمایندگی انحصاری سوتارا در استان فارس